Proclaimer - Disclaimer

Proclaimer

Portinfra verzamelt gegevens over het click – en surfgedrag van de bezoekers van de Site.

Portinfra verzamelt geen andere persoonsgegeven, tenzij die op vrijwillige basis worden verstrekt aan Portinfra. Wanneer de bezoeker opteert voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven, betreft dit het vrijwillig overmaken van persoonsgegevens.

Door meedelen van deze persoonsgegevens gaat de bezoeker ermee akkoord dat Portinfra de persoonsgegevens voor dit doel bewaart en verwerkt. Portinfra draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

De bezoeker heeft het recht op inzage en eventuele correctie van zijn/ haar persoonsgegevens. Hij/zij heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van zijn/haar gegevens voor direct marketing doeleinden. De bezoeker kan een aanvraag tot inzage, correctie of verzet met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens richten aan één van de 7 havenbedrijven onderaan vermeld.

 

Disclaimer

De informatie op Portinfra.eu komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de onderstaande 7 havens (hierna: Portinfra). Portinfra besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van Portinfra.eu, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Portinfra verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Portinfra worden aangeboden. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Portinfra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Portinfra, haar bestuurders en directeuren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn voorts in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Op verschillende plaatsen op Portinfra.eu kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Verwijzingen naar sites die niet door Portinfra worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Portinfra uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Portinfra worden onderhouden wordt afgewezen.